تعلل کننده اهمیت کاهش وزن را می داند و دلش می خواهد این کار را انجام دهد، اما به نظر نمی رسد که هرگز این امر اتفاق بیفتد. تعلل کننده نگران شروع یک برنامه کاهش وزن و شکست دوباره در آن است، احساس دستپاچگی می […]
خشنود کننده دیگران (people pleaser) آدم خوش ذاتی است که احساس مسئولیت و تعهد زیادی به خانواده ،کار و فعالیت های داوطلبانه دارد. تنها مشکلی که دارد این است که در مراقبت از خود و سلامتی خود کم می گذارد. برای او سخت است که […]
رژیم گیرنده مردد آدم بدبینی است که در مورد توانایی اش در مورد کاهش وزن نا امید است. از هر چه به رژیم مربوط است خسته شده است ،خود را شکست خورده می انگارد. این نگرش مانعی سر راه برنامه ریزی اش برای کاهش وزن […]
در زیر پوست بافت پیوندی قرار دارد که پوست را از لایه عضلانی جدا می کند. ذخایر چربی که در فضاهای خالی بافت پیوندی تشکیل می شوند، به هم می پیوندند و برآمدگی می یابند و سبب کندی گردش خون و افزایش مواد زاید را […]