رژیم گیرنده مردد آدم بدبینی است که در مورد توانایی اش در مورد کاهش وزن نا امید است. از هر چه به رژیم مربوط است خسته شده است ،خود را شکست خورده می انگارد. این نگرش مانعی سر راه برنامه ریزی اش برای کاهش وزن […]
در زیر پوست بافت پیوندی قرار دارد که پوست را از لایه عضلانی جدا می کند. ذخایر چربی که در فضاهای خالی بافت پیوندی تشکیل می شوند، به هم می پیوندند و برآمدگی می یابند و سبب کندی گردش خون و افزایش مواد زاید را […]